Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2018

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Εικόνα

Οργανωτική Δομή του Συλλόγου

Εικόνα
         ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΧΟΣ 1Α  ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, Τ.Κ. 263 33 Τηλ.6975600569,e-mail : syll.ergat.katoik.leukas@gmail.com

Ορισμός  Επιτροπών  και  μελών  αυτών - καθώς  και  εξειδικευμένων  αρμοδιοτήτων  του  Δ.Σ. Του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών Λεύκας Πατρών.
                                                                                                     Λεύκα Πατρών 10-6-2018
Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα (άρθρα) που ακολουθούν, αποτελούν την περαιτέρω διευκρίνιση σημείων του Καταστατικού και θα αποτελέσουν την πρώτη οργανωτική δομή του Συλλόγου μας. -Το παρόν έγγραφο αφού τέθηκε υπόψη και παραδόθηκε σε όλα τα αναφερόμενα μέλη μετά το πέραςτουχρονικούορίουπουτέθηκε,διαμορφώθηκεκαιοριστικοποιήθηκεκαιέχειωςεξής: Όλα όσα θα ακολουθή

Οικονομικός Ισολογισμός Μαιου 2018

Εικόνα